Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Usługi medyczne

Usługi
medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna stanowi miejsce pierwszego kontaktu Pacjenta z systemem ochrony zdrowia. Obejmuje świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Pacjent winien dokonać wyboru lekarza , pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie deklaracji wyboru (dostępne w zakładce Dla Pacjenta). Osobom ubezpieczonym w NFZ zadeklarowanym w naszych przychodniach przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia lekarza:

Zakres świadczeń realizowanych przez lekarza POZ obejmuje:

 • porady lekarskie udzielane w warunkach ambulatoryjnych lub na odległość – teleporady
 • porady lekarskie udzielane w domu pacjenta – w przypadkach uzasadnionych medycznie
 • diagnostykę w ramach świadczeń gwarantowanych lekarza POZ (wykaz badań w zakładce Dla Pacjenta)
 • szczepienia ochronne
 • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia
 • badania bilansowe i przesiewowe
 • porady patronażowe
 • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej
 • kierowanie na rehabilitację leczniczą
 • ordynowanie leków zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta lub według zalecenia lekarza specjalisty – na podstawie zaświadczenia od specjalisty z rozpoznaniem choroby i zalecaną farmakoterapią – przez okres w nim wskazany
 • wystawianie zleceń na niektóre wyroby medyczne w ramach świadczeń gwarantowanych lekarza POZ
 • wydawanie orzeczeń i zaświadczeń – w ramach kompetencji lekarza POZ
 • kierowanie na zabiegi w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta – w sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta
 • kierowanie na transport sanitarny – w ramach kompetencji lekarza POZ

Świadczenia pielęgniarki: 

Zakres świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę POZ obejmuje: 

 • wizyty realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub na odległość – teleporady
 • wizyty realizowane w domu pacjenta (miejscu jego pobytu) — w przypadkach uzasadnionych medycznie
 • wizyty patronażowe
 • świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy, chorób układu krążenia
 • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej
 • realizację zleceń na zabiegi i procedury medyczne na podstawie skierowania wydanego przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego (POZ i specjalisty)

Świadczenia położnej: 

Położna podstawowej opieki zdrowotnej sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną nad kobietami bez względu na wiek oraz noworodkami i niemowlętami obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia. 

Zakres świadczeń realizowanych przez położną POZ obejmuje: 

 • wizyty realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub na odległość – teleporady
 • wizyty realizowane w domu świadczeniobiorcy lub miejscu jego pobytu — w przypadkach uzasadnionych medycznie
 • wizyty patronażowe
 • opiekę profilaktyczną – rozpoznawanie problemów zdrowotnych podopiecznych, planowanie i realizacja świadczeń profilaktycznych oraz z zakresu promocji zdrowia, w tym prowadzenie edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży
 • opiekę okołoporodową
 • wizyty położnej w opiece pielęgnacyjnej nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej od dnia zakończenia leczenia szpitalnego do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej. 

Po ukończeniu przez dziecko 8 tygodnia życia opiekę nad nim sprawuje pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, a opiekę nad matką z uwzględnieniem wsparcia w zakresie karmienia piersią i poradnictwa laktacyjnego kontynuuje położna.

Skip to content