Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

MEDYCYNA SZKOLNA

Usługi medyczne

Usługi
medyczne

Pielęgniarka lub higienistka szkolna obejmuje opieką dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki począwszy od oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do ostatniej klasy szkoły ponadpostawowej.

Świadczenia z zakresu medycyny szkolnej realizowane są na podstawie porozumień zawartych przez nasz Zakład ze szkołami.

Świadczenia pielęgniarki szkolnej lub higienistki szkolnej obejmują:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
  • sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizację, na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
  • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych profilaktyki fluorkowej,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
Skip to content