Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

RODO

Klauzula informacyjna

ZPOZ, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.) – zwanego dalej „RODO” – informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest ZPOZ, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. Z ADO można kontaktować się pisemnie na ww. adres, mailowo: zpozsekretariat@zpozlomza.pl , oraz telefonicznie przez nr centrali: 86 215 69 49.
  2. W ZPOZ wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych osobiście, pisemnie, mailowo na adres: zpoziod@zpozlomza.pl, oraz telefonicznie pod nr: 86 215 69 56.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, opieki długoterminowej oraz ginekologii i położnictwa, a w szczególności:

4. Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane mogą być udostępnione:

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

6. Obowiązek podania danych.

7. Prawa osób, których dane dotyczą.

Macie Państwo prawo do:

8. Profilowanie.

Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w sytuacji, gdy dostęp do świadczeń zdrowotnych zależny jest od szczególnych warunków pacjenta (np. pierwszeństwo mają osoby o gorszym stanie zdrowia), jednakże decyzja jest podejmowana każdorazowo z uwzględnieniem czynnika ludzkiego (nie jest automatyczna).

9. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

10. Okres przetwarzania danych.

Inspektor Ochrony Danych – Agnieszka Karasiewicz, sposób kontaktu:

  1. osobiście,
  2. pisemnie na adres Zakładu,
  3. mailowo: zpoziod@zpozlomza.pl,
  4. telefonicznie pod nr: 86 215 69 56.

Informacja o monitoringu wizyjnym

Na podstawie art. 24 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) udostępnia się informację dotyczącą monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – https://powiatlomzynski.pl/bip/index.php?wiad=9686

Skip to content