Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie (lekarskie, pielęgniarskie)   z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej              


Wymagane dokumenty:

  • Porozumienie z uczelnią indywidualne dla każdego studenta lub grupy studentów w 2 egz.
  • Podanie kierowane do Dyrektora ZPOZ z prośbą o umożliwienie odbycia praktyk (wzór do pobrania poniżej).
  • Oświadczenie o posiadaniu polisy OC i NNW lub poświadczenie opłacenia grupowego ubezpieczenia.

Procedura:

  1. Z wypełnionym podaniem należy zgłosić się do opiekuna praktyk (student sam ustala opiekuna w komórce organizacyjnej Zakładu, w której chce odbywać praktyki) w celu uzyskania od opiekuna  pisemnej zgody na podaniu (czytelny podpis, pieczątka).
  2. Z kompletem dokumentów (zaakceptowanym przez opiekuna podaniem, podpisanym czytelnie, oświadczeniem i Porozumieniem z uczelni) student zgłasza się do Działu Spraw Pracowniczych i Socjalnych w siedzibie Zakładu.
  3. Jeden egzemplarz Porozumienia po podpisaniu przez Dyrektora ZPOZ student przekazuje na uczelnię.
  4. W dniu rozpoczęcia praktyk student zostaje przeszkolony z bhp, p.poż i RODO.
  5. Po dopełnieniu w/w formalności student może rozpocząć praktykę w ustalonym w w/w dokumentach terminie.
Skip to content