Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dla Pacjenta

Dla pacjenta

Pacjent ma prawo do uzyskania kopii swojej dokumentacji medycznej. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Komu może być udostępniona dokumentacja medyczna?

Dokumentację medyczną udostępnia się:

  • pacjentowi,
  • przedstawicielowi ustawowemu,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta,
  • podmiotom wskazanym w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta,

W przypadku śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna może być udostępniona:

  • osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,
  • osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
  • osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska, lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. W przypadku sporu między osobami bliskimi lub sprzeciwu pacjenta za życia – zgodę na udostępnienie wyraża sąd.

Wnioskowanie o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej należy złożyć w swojej przychodni :

  • pisemnie – w celu usprawnienia wnioskowania można skorzystać z formularza
  • ustnie

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

W przypadku udostępnienia pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu kopii dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie – opłata nie jest pobierana . Drugie i kolejne żądanie wydania dokumentacji medycznej w danym zakresie skutkuje koniecznością poniesienia opłaty zgodnej z cennikiem Zakładu.

 

 

Skip to content