Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Teleporady

Dla Pacjenta

Dla pacjenta

Teleporada jest to świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, bez konieczności wizyty pacjenta w miejscu udzielania świadczeń.

Teleporady w naszych placówkach udzielane są w formie porady telefonicznej.

Sposób realizacji teleporady

  • Rejestracja telefoniczna na teleporadę odbywa się przy wykorzystaniu numeru telefonicznego przychodni, w której pacjent jest zadeklarowany.
  • Termin teleporady ustalany jest przez pracownika przychodni podczas rejestracji pacjenta. Pacjent podaje numer telefonu, na który pracownik medyczny zadzwoni w ustalonym terminie w celu wykonania świadczenia.
  • Pracownik rejestracji ustala termin teleporady, przy czym teleporada jest realizowana nie później, niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta chyba, że w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym zostanie ustalony termin późniejszy.
  • W przypadku braku kontaktu telefonicznego z pacjentem w ustalonym terminie, pracownik medyczny udzielający teleporady wykona jeszcze 3-krotną próbę ponownego kontaktu z pacjentem. Gdy nie uzyska połączenia telefonicznego z pacjentem teleporada będzie anulowana.

Teleporady nie mogą być realizowane:

  • gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady (wyjątek stanowi wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację leczenia zaopatrzenia w wyroby medyczne lub wydanie zaświadczenia),
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza wskazanego w deklaracji wyboru lekarza POZ,
  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • w przypadku dzieci do 6 roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia.
W powyższych sytuacjach wizyta może się odbyć wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.
E-recepty, e-skierowania i e-zlecenia – instrukcje https://www.gov.pl/web/cskmswia/e-recepty-e-skierowania-i-e-zlecenia
Skip to content