Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Prawa Pacjenta

Dla Pacjenta

Dla pacjenta

Pacjent ma prawo:

 • do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
 • do informacji o swoim stanie zdrowia
 • do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
 • do zachowania w tajemnicy przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia
 • do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • do poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
 • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych
 • do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Pacjenci przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne mają także prawo do:
  • opieki duszpasterskiej
  • do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
Prawa pacjenta szczegółowo określa Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ochroną praw pacjenta zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta, którego siedziba znajduje się  przy ul. Płockiej 11/13, 01-231 Warszawa. 

Telefoniczna Informacja Pacjenta:

Skip to content