Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Deklaracja dostępności serwisu

Zakład Podstawowej  Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zpozlomza.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-12-21

Data ostatniej  aktualizacji: 2024-01-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zdjęcia zamieszczone na stronie mogą nie posiadać opisów
  • strona zawiera dokumenty w formacie pdf, które mogą być skanami
  • informacje prezentowane na stronie internetowej nie posiadają plików w postaci tekstów odczytywanych maszynowo oraz nagrań treści w języku polskim, w tym w języku migowym

Udogodnienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-12-21 Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-01-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy wynikające z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej można zgłosić mailowo: zpozsekretariat@zpozlomza.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 86 215 69  49.

Drogą wskazaną do kontaktu  można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu należy podać:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy dla zgłaszającego .

Skargi i odwołania

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Adres organu odwoławczego: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27

Adres e-mail organu odwoławczego: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

Telefon organu odwoławczego: 86 215 69 49

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się siedziba Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej , Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (siedziba administracji) .

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 1 – od ulicy Szosa Zambrowska, do którego prowadzą schody i podjazd zabezpieczony dla wózków; drzwi dwuskrzydłowe, rozsuwane, otwierane automatycznie, niezabezpieczone bramkami,

2 – od ulicy Kierzkowej, bez schodów, drzwi jednoskrzydłowe otwierane siłą rąk, niezabezpieczone bramkami.

Siedziba Zakładu mieści się na trzecim piętrze. Wejście z korytarza głównego do siedziby Zakładu – drzwi jednoskrzydłowe otwierane siłą rąk.

Komunikacja w budynku pozioma – dostępna korytarzami oraz pionowa- schodami oraz  windą. Winda umożliwia przemieszczanie w pionie osób (również na  wózkach) między parterem, a piętrem pierwszym, drugim i trzecim. Winda nie wjeżdża na piętro czwarte. Winda posiada sygnalizację głosową, drzwi otwierane automatycznie.

Korytarze dostępne są dla osób na wózkach. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku.

Od strony ulicy Kierzkowej  zostało wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność do pętli indukcyjnej (sekretariat Zakładu). W budynku na piętrach rozmieszczone plany tyflograficzne. Drzwi wejściowe do siedziby Zakładu, winda – oznaczone tabliczką informacyjną z wypukłym (wyczuwalnym drukiem ).Przy schodach zamontowane materace ewakuacyjne. Taśmy antypoślizgowe na schodach.

Budynki w których świadczone są usługi medyczne przez jednostki organizacyjne Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 1 w Łomży,  ul. Polowa 53 A

Wejście do budynku od strony podwórka bezkolizyjne, z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami oraz pionowa schodami oraz windą. Łazienka i toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  Drzwi  otwierane siłą rąk.  Parking dla świadczeniobiorców dostępny, bezpłatny . Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 2 w Łomży , ul. Kolegialna 1

Wejście do budynku od strony ul. Kolegialnej oraz drugie z boku budynku – bezkolizyjne, z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami (świadczenia na pierwszej kondygnacji)  . Łazienka i toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  Drzwi  otwierane siłą rąk.  Parking dla świadczeniobiorców dostępny, bezpłatny . Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży , ul. ks. Kardynała Wyszyńskiego 10

Wejście do budynku  bezkolizyjne, z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami oraz pionowa schodami oraz windą zewnętrzną w szczycie budynku . Korzystanie z windy – po zgłoszeniu personelowi . Łazienka i toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  Drzwi  otwierane siłą rąk.  Parking dla świadczeniobiorców dostępny, bezpłatny . Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 4 w Łomży , Al. Józefa Piłsudskiego 11A.

Wejście do budynku  bezkolizyjne, z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami .  Łazienka i toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  Drzwi  otwierane siłą rąk.  Parking dla świadczeniobiorców dostępny, bezpłatny . Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Jedwabnem , ul. Łomżyńska 21

Wejście do budynku od strony ul. Łomżyńskiej oraz drugie z tyłu budynku , bezkolizyjne, z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami , pionowa – schodołaz  (świadczenia udzielane są tylko na pierwszej kondygnacji). Łazienka i toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  Drzwi  otwierane siłą rąk.  Parking dla świadczeniobiorców dostępny, bezpłatny . Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Piątnicy, ul. Czarnocka 14

Wejście do budynku schodami, z podjazdem w konstrukcji schodów. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami (świadczenia udzielane są tylko na pierwszej kondygnacji). Łazienka i toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  Drzwi  otwierane siłą rąk.  Parking dla świadczeniobiorców dostępny, bezpłatny . Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Wiźnie, Pl. kpt. Władysława Raginisa 31

Wejście główne do budynku  bezkolizyjne, z pochylnią dla osób niepełnosprawnych ,  drugie wejście z tyłu budynku . Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami . Łazienka i toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  Drzwi  otwierane siłą rąk.  Parking dla świadczeniobiorców dostępny, bezpłatny . Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Nowogrodzie, ul. Miastkowska 5

Wejście do budynku  bezkolizyjne, z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami. Łazienka i toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  Drzwi  otwierane siłą rąk.  Parking dla świadczeniobiorców dostępny, bezpłatny . Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Miastkowie, ul. Długa 1

Wejście do budynku  bezkolizyjne, z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami .  Łazienka i toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  Drzwi  otwierane siłą rąk.  Parking dla świadczeniobiorców dostępny, bezpłatny . Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Przytułach , ul. Supska 7

Wejście do budynku z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami .  Łazienka i toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  Drzwi  otwierane siłą rąk.  Parking dla świadczeniobiorców dostępny, bezpłatny . Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Śniadowie, ul. Kolejowa 13

Wejście do budynku   z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami .  Łazienka i toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  Drzwi  otwierane siłą rąk.  Parking dla świadczeniobiorców dostępny, bezpłatny . Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Rogienicach Wielkich, ul. Długa 18

Wejście do budynku   z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku pozioma dostępna korytarzami .  Łazienka i toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  Drzwi  otwierane siłą rąk.  Parking dla świadczeniobiorców dostępny, bezpłatny . Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Drozdowie, ul. Główna 36 (aktualnie udzielanie świadczeń w miejscu zawieszone)

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Olszynach , ul.  Krótka 1 (aktualnie udzielanie świadczeń w miejscu zawieszone)

Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Szczepankowie  (aktualnie udzielanie świadczeń w miejscu zawieszone)

Skip to content