Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

tel: 86 215 69 49
e-mail: zpozsekretariat@zpozlomza.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27,
18 – 400 Łomża

Zamówienia:

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej .

Termin udzielania świadczeń zdrowotnych :

od dnia 01 lipca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2027 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres.  

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się od dnia  28 maja 2024 r.  na stronie internetowej:  www.zpozlomza.pl  (zakładka Zamówienia)  i na stronie  www.powiatlomzynski.pl/bip (z menu podmiotowego strony należy wybrać: Jednostki podległe – Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zakładka: Aktualności).

Oferty należy składać do dnia  12 czerwca 2024 r. do godz. 9:00 listownie lub osobiście w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 18-400 Łomża,  ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sekretariat – III p.). Liczy się data wpływu.

Oferty składa się w zamkniętych kopertach, opatrzonych nazwą Oferenta oraz dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  na rzecz pacjentów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej” .

Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert i posiedzenie otwarte komisji konkursowej odbędzie się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 w dniu 12 czerwca 2024 r. o godz. 10:00.

 Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej: : www.zpozlomza.pl  (zakładka Zamówienia)  i na  www.powiatlomzynski.pl/bip (z menu podmiotowego strony należy wybrać: Jednostki podległe – Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży –  zakładka: Aktualności) do dnia 19 czerwca 2024 r.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

  • przeprowadzenia negocjacji z oferentami,
  • odwołania konkursu,
  • przesunięcia terminu składania ofert,
  • przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu,

 bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Podstawa prawna ogłoszenia konkursu ofert: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  o działalności leczniczej  (Dz. U z 2023 r., poz. 991 ze zm. ).

Dyrektor

Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Jolanta Bogusława Kacprzak

Szczegóły w załącznikach.

Skip to content